We are currently looking for

Junior Consultant for an International Client

Workplace: Szczecin

 • making of approximately 200 connections a day to the client database
 • selling of nice products belonging the FinTech industry
 • providing our clients with the information about the available services
 • updating information concerning our clients found in the CRM system.
 • ease of communication in German or English
 • patience with demanding clients
 • reliability
 • a positive attitude
 • A free of charge package of private healthcare at Medicover, and top-up of every Fitprofit sports card
 • Assurance that when it comes to your use of a foreign language, you will be as good at it as you have never been before
 • An office at the location in Szczecin which has excellent public transport means
 • A relaxation zone with table football, a comfortable sofa, and a wall that you could put up every tagline on
 • Assurance that you will not have to pick up with where you left off with your work back at home
 • An authorial training course scheme matching your work experience
 • An individual work schedule agreed upon with you, taking into account your personal activities and family responsibilities
 • Distance to oneself, sense of humor, and the best wireless speaker in the area
 • Employment based on an employment contract
 • All the coffee and tea you would like
 • and a salary ranging from 4000 to 5000 Polish Zloty Gross (plus commission)

If you are interested in the above offer, please send us your CV – we will get in touch with you if we conclude you meet our expectations.

Make sure your CV includes the information about data processing, which must be as follows: „I hereby agree to the processing of my personal data for the purposes necessary for the realization of the recruitment process at the Simple Investment Sp. z o.o. company (pursuant to the Personal Dara Protection Act of 29 August, 1997; consolidated text: the Polish Journal of Laws of 2016, item 992)„.

We encourage you to check out our website welcome.simpleinvestment.pl where you can find even more information.

LAPTOP-en-01

APPLY

UPLOAD FILE

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim cv dla celów przyszłych procesów rekrutacji na stanowisko konsultant ds. klienta międzynarodowego w Spółce z o.o. Simple Investment ( ul. Św. Ducha 5a/15 70-205 Szczecin e-mail : daneosobowe@simpleinvestment.pl) będącej Administratorem danych.Nie wyrażam zgody na dalsze przetwarzanie moich danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji


Poprzez kliknięcie pola „Wyślij:
1) Wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Simple Investment Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie (70-205) przy ul. Świętego Ducha 5a/15 (zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.) oraz inne podmioty (podwykonawców Spółki), w celu i w zakresie koniecznym do przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z którą przekazujesz swoje dane do Administratora. Twoja zgoda na przetwarzanie danych dotyczy danych osobowych określonych w art. 22 (1) §1 kp, to jest: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia (dalej „dane podstawowe”).

2) Potwierdzasz, że zapoznałeś się z treścią zamieszczonej poniżej informacji o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych i akceptujesz ją w całości.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH NA POTRZEBY REKRUTACJI:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), Simple Investment Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie (70-205) przy ul. Świętego Ducha 5a/15 (zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.), informuje iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Simple Investment Sp. z o.o.

2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 22(1) §1 kp w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO, w celu prowadzenia procesu trwającej rekrutacji, w związku z którą przekazujesz swoje dane oraz – z zastrzeżeniem pkt 6) (ii) poniżej – rekrutacji przyszłych, a także w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk.

3) Na potrzeby rekrutacji Administrator będzie przetwarzał twoje dane osobowe:
(i) określone w treści art. 22(1) §1 kp) to jest imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia (dalej: dane podstawowe) oraz
(ii) jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę – inne dotyczące Ciebie dane osobowe, w tym – twój wizerunek (dalej: dane dodatkowe). Spółka nie wymaga od Ciebie przekazania na potrzeby rekrutacji danych dodatkowych. Dane te przekazujesz wyłącznie z własnej inicjatywy.

4) Administrator jest uprawniony do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim:
(i) w celu zapewnienia prawidłowego i należytego wykonania czynności określonych w pkt 2), Twoje dane osobowe będą przekazane w tym trybie wyłącznie po uprzednim zawarciu przez Spółkę z podmiotem, któremu dane są przekazywane (zwanym Podwykonawcą), umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
(ii) w celu wykonania obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym – uprawnionym sądom, organom i instytucjom.

5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.

6) Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
(i) przez okres trwania rekrutacji, na potrzeby której są one przekazywane przez Ciebie do Administratora ,
(ii) jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę – również przez dalszy okres – na potrzeby przyszłych rekrutacji organizowanych przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres jednego rok od dnia przekazania przez Ciebie twoich danych osobowych.

7) Podanie przez Ciebie danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest dobrowolne.

8) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO, innych przepisów prawa oraz z treści pkt 9) poniżej, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. W celu dokonania czynności opisanych w niniejszym punkcie, powinieneś skontaktować się z Administratorem w taki sposób, w jaki przekazałeś swoje dane, a jeśli to nie będzie możliwe – w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail daneosobowe@simpleinvestment.pl

9) Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, cofnięcie zgody, usunięcie danych oraz skorzystanie z innych uprawnień określonych w punkcie 9), które doprowadzi do wyłączenia lub ograniczenia możliwości przetwarzania Twoich danych przez Spółkę :
(i) W przypadku danych podstawowych: spowoduje wykluczenie twojej osoby z aktualnych i – w przypadkach określonych w pkt 6) (ii) – przyszłych rekrutacji.
(ii) W przypadku danych dodatkowych – nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania Ciebie i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

10) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

11) Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu archiwizacji, weryfikacji prawidłowości podanych danych, przygotowania dokumentacji związanej z zatrudnieniem. Niemniej jednak nie będzie to prowadziło do podejmowania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli Spółka będzie do tego uprawniona na podstawie przepisu prawa lub na podstawie twojej uprzedniej, wyraźnej zgody.”

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przekazane cv, będzie przechowywane przez okres roku czasu, po tym terminie zostanie automatycznie usunięte z bazy danych, chyba że kandydat/kandydatka potwierdzi aktualność zawartych w nim danych i wyrazi zgodę na dalsze przechowywania dla potrzeb rekrutacji.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zostałem poinformowany/poinformowana o prawie dostępu do treści powyższych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz że przysługuje mi prawo usunięcia danych z bazy w Spółce z o.o. Simple Investment w każdym czasie, jak również ich poprawiania i zmiany.

Potwierdzam również, że przysługuje mi możliwość wniesienia skargi na przetwarzanie danych do odpowiedniego państwowego organu nadzorczego.